Categorie: Despre noi
Accesări: 2724

Operator asociat Life Care

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, P.F.A TARNAU OLENTINA LUTICA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

 Scopul pentru care se face colectarea datelor este: marketing si publicitate, comert de tip multi level marketing,reclama.

 Datele pe care le furnizati sunt utilizate pentru a vi se atribui un cod unic de identificare in cadrul sistemului nostru, daca optati pentru inscirere ca si Client Life Care, sau pentru a ajuta la livrarea coletului cu produsele comandate, sau pentru a va putea indruma spre produse corespunzatoare cu nevoile dumneavoastra daca v-ati abonat la newsletter. 

 In cazul in care nu doriti sa furnizati CNP-ul si seria si numarul de buletin/carte de identitate conduce la imposibilitatea alocarii unui numar unic de inregistrare, astfel ca nu veti putea avea acces la beneficiile aferente acestor optiuni (promotii specifice etc).

 Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: persoanelor vizate, serviciilor de curierat in vederea expedierii produselor. ( nume, prenume, adresa, numar de telefon )

Daca doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de P.F.A TARNAU OLENTINA LUTICA abonati-va la newsletterele Life Care, accesand prima pagina a website-ului https://elife-bio.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  telefon 0726746764.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Datele dumneavoastra vor fi utilizate numai in Romania. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

Cap. 1: Definiții


1.1 Operator asociat – orice entitate (persoană fizică sau juridică) care, in temeiul contractului scris sau prin inscriere pe site-ul societatii, calitatea de “Partener Life Care”, potrivit sistemului multilevel marketing si care are acces la baza de date (“reteaua de parteneri”) a partenerilor Life Care, in totalitate sau partial (structura proprie dezvoltata);


1.2 Operator – LIFE CARE CORP S.R.L.


1.3 Regulament - Regulamentul 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


1.4 Termenii prelucrare, date cu caracter personal, restricționarea prelucrării, destinatar și consimțământ își vor păstra
sensurile menționate în Regulament.


Cap. 2: Obligațiile Operatorului


2.1. Ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și de riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc și se actualizează dacă este necesar.


2.2. Atunci când sunt proporționale în raport cu operațiunile de prelucrare, măsurile menționate la alineatul 1 includ punerea în aplicare de către operator a unor politici adecvate de protecție a datelor.


2.3. Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscurile cu grade diferite de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și în cel al prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, și să integreze garanțiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerințele prezentului regulament și a proteja drepturile persoanelor vizate.


2.4. Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva obligație se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilității lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără intervenția persoanei, de un număr nelimitat de persoane.


Cap. 3: Obligațiile Operatorului asociat


3.1. Operatorul asociat prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni documentate din partea operatorului, cu respectarea regulilor de securitate si acces in baza de date a operatorului (user+ parola, etc), inclusiv în ceea ce privește transferurile de date cu caracter personal către terțe persoane sau instituții sau către o țară terță sau o organizație internațională, cu excepția cazului în care această obligație îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligație juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepția cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;


3.2. Operatorul asociat se asigură că persoanele autorizate de către el să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate;


3.3. Operatorul asociat adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32 al regulamentului;


3.4. Ținând seama de natura prelucrării, Operatorul asociat informează Operatorul cu privire la îndeplinirea obligațiilor de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III din regulament;


3.5. Ajută operatorul, dacă este cazul, să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din regulament, ținând seama de caracterul prelucrării și informațiile aflate la dispoziția sa;


3.6. La alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea furnizării serviciilor și elimină copiile existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;


3.7. Pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat și contribuie la acestea.


3.8. În cazul în care Operatorul asociat recrutează o altă persoană pentru efectuarea de activități de prelucrare specifice, aceleași obligații privind protecția datelor prevăzute în contract sau în alt act juridic încheiat între operator și Operatorul asociat și izvorâte din prevederile actelor normative (după cum se prevede în articolul 28, alineatul (3) al regulamentului), revin și persoanelor recrutate. Responsabilizarea se va face în temeiul unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special furnizarea de garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele prezentului regulament. În cazul în care această persoană recrutată nu își respectă obligațiile privind protecția datelor, Operatorul asociat rămâne pe deplin răspunzătoar față de operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor acesteia.


3.9 Operatorul asociat va răspunde în scris Operatorului cu privire la orice reclamație sau solicitare din partea Utilizatorilor sau intituțiilor statului ce are ca obiect date personale pe care acesta le-a colectat, le gestionează sau a luat cunoștință pe parcursul executării contractului.


Cap. 4: Prelucrarea datelor


4.1. Operatorul asociat și orice persoană care acționează sub autoritatea sa, care are acces la date cu caracter personal astfel cum sunt ele definite prin Regulament și dupa caz, in contract, in Termenii si conditiile, respectiv in acordul de prelucrare date cu caracter personal de pe site-ul operatorului www.life-care.com, nu le prelucrează decât la cererea/cu incuviintarea operatorului, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.


4.2. Operatorul asociat păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lui. Respectiva evidență cuprinde următoarele informații:


a. numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor de la care au fost colectate datele cu caracter personal în vederea executării serviciilor prestate în colaborare cu operatorul;
b. Toate datele colectate/furnizate de la/de catre partenerii Life Care si/sau de catre operatorul Life Care, precum și scopul colectării lor;
c. Dacă este cazul toate transferurile de date cu caracter personal către o terță parte (persoană fizică sau juridică), țară terță sau o organizație internațională, inclusiv identificarea țării terțe sau a organizației internaționale respective și, în cazul transferurilor prevăzute la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf al regulamentului, documentația care dovedește existența unor garanții adecvate;
d. Acolo unde este posibil, o descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate menționate la articolul 32 alineatul (1) al regulamentului.
e. Numele prepușilor sau mandatarilor Operatorul asociat care au colectat, cunoscut, gestionat sau arhivat datele cu caracter personal incidente.


Cap. 5: Securitatea datelor cu caracter personal


5.1. Operatorul asociat implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a. pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
b. capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
c. capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
d. un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.


5.2. Operatorul asociat înștiințează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal.


5.3. Înștiințarea trimisă de Operatorul asociat trebuie să conțină cel puțin:
a. descrierea caracterulului încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
b. numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;
c. descrierea consecințelor probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
d. descrierea măsurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.


Cap.6: Alte mențiuni


6.1. Operatorul asociat are obligația de a respecta în totalitate prevederile regulamentului, nimic din prezenta anexă neplasându-l pe acesta în afara acestei obligații;


6.2 Operatorul asociat înțelege că prin nerespectarea prevederilor Regulamentului și a obligatiilor privind GDPR cuprinse in contract sau, dupa caz, in Teremenii si conditiile/Acordul de pe site-ul operatorului Life Care Corp SRL, www.life-care.com, cauzează un prejudiciu societății LIFE CARE CORP S.R.L. și că răspunde atât contractual cât și legal pentru prejudiciile cauzate.
Prezenta anexa s-a semnat prin corespondenta, in doua exemplare originale.